Mr Zeltser - מיסטר זלצר

אין מוצרים בעגלה

תקנון

תקנון אתר "מר זלצר"

תנאי שימוש באתר מר זלצר

מבוא

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת "מר זלצר בע"מ" ח.פ 516759461.

בעת גלישה באתר כהגדרתו להלן ו/או בביצוע פעולה כלשהי באמצעות האתר, הנך מאשר כי גילך הוא מעל 18 שנים והנך מתחייב כלפי מפעילת האתר – החברה, כהגדרתה להלן, כי עיינת היטב בתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה וכי תנאים אלו מוסכמים עליך.

אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, אנא הימנע מגלישה באתר ו/או בביצוע פעולה כלשהי באמצעות האתר.

בעת כניסתך לאתר תידרש לאשר כי גילך הוא מעל 18 שנים, במידה וסימנת כי גילך נמוך מ-18 שנים תימנע גישתך לאתר.

יובהר, כי רכישה של משקאות אלכוהוליים מותרת אך ורק לרוכש שגילו מעל 18 שנים.

באתר מופיעה האזהרה: "אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!".

המשתמש כהגדרתו להלן, מתחייב שלא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, הנוגעת להוראות התקנון ו/או כל הנובע מהן ו/או לפעילות האתר על פי התקנון.

החברה תהיה רשאית לשנות את תנאי התקנון מעת לעת, ובלבד ששינוי כאמור לא יחול על הזמנות שנערכו ונסתיימו במלואן טרם עריכת השינוי.

באחריות המשתמש לשוב ולבדוק את הוראות התקנון ומדיניות הפרטיות בכל ביקור באתר ו/או טרם ביצוע כל פעולה בו.

יש לעשות שימוש באתר ובשירותיו, למטרות חוקיות בלבד ולמטרות אשר לשמן נועד האתר בלבד.

1 .הגדרות:

1.1 .בתקנון זה, תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת להלן:

"האתר" – אתר האינטרנט המופעל בכתובת /store.ussl.malkanew://https אשר מצוי בבעלות החברה, כהגדרתה להלן, ומנוהל על ידה;

"החברה" – "מר זלצר בע"מ" ח.פ 516759461, מגדל תפן, ת.ד. 39, מיקוד 24959;

"המידע הפרטי" – פרטים מזהים ופרטים נוספים, לרבות, בין היתר, כתובת דואר אלקטרוני (Email ,(מין, שם פרטי, שם משפחה, תאריך לידה, חברה

(מקום עבודה), עיר, כתובת, מיקוד, מס' טלפון, מספר תעודת זהות, פרטי כרטיס אשראי וכיו"ב;

"משתמש" –כל מי שמבקר באתר;

"צרכן" – משתמש אשר ביצע הזמנה באתר וקיבל הודעה מהחברה בדבר השלמת ההזמנה שביצע;

"המוצרים" – כלל המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה;

"הזמנה" – הזמנת מוצר המוצע למכירה באתר ומילוי כל הפרטים הנדרשים;

"עסקה" – אספקת המוצר לצרכן על פי ההזמנה;

2 .פרשנות

1.2.המבוא וההגדרות לתקנון מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

2.2.בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. בכל מקרה בו פורסם תקנון מיוחד בקשר לפעילות כלשהי באתר וקיימת סתירה בין הוראות התקנון המיוחד להוראות תקנון זה, תגברנה ההוראות המופיעות בתקנון המיוחד.

3.2.החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם הנוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

4.2.בתקנון זה, לשון יחיד משמע גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמע גם לשון נקבה, ולהיפך, לפי המקרה.

3 .השירות באתר

1.3.אתר החברה הוא אתר הפועל למכירת משקאות אלכוהוליים ומציע מגוון רב של מוצרי החברה לרכישה באופן מקוון באתר ולקבלו באמצעות משלוח עד הבית.

2.3.הרשמה לדיוור ישיר לשם קבלת מידע, לרבות, בין היתר, מידע שיווקי ופרסומי בדואר אלקטרוני ובמסרונים. החברה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, והחברה תהא רשאית לשנות, להרחיב או לצמצם, את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה.

3.3.החברה תציע לרכישה באתר מוצרים בדגמים, סוגים וכמויות כפי שתמצא לנכון, לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי. לחברה הזכות בלעדית להוסיף

ו/או לגרוע מוצרים, המוצעים לרכישה באתר, וכן לקבוע את כמות המוצרים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

4 .השימוש באתר

1 .משתמש רשאי לבצע פעולות באתר אך ורק בהתקיים כל התנאים שלהלן, באופן מצטבר:

א. המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, לפי כל דין; ב. המשתמש הינו בגיר (מעל לגיל 18;(

ג. המשתמש הינו בעל תיבת דואר אלקטרונית פעילה ברשת האינטרנט (Email (ובעל כתובת פיזית למשלוח בישראל;

ד. המשתמש מחזיק כדין בכרטיס אשראי ישראלי (מקומי או בינלאומי) תקף או שבבעלותו חשבון PayPal;

ה. המשתמש קרא את התקנון בעיון והסכים לכל הוראותיו.

2 .משתמש אשר אינו מסכים לאיזו מהוראות התקנון, מתבקש להפסיק באופן מידי את השימוש באתר.

3 .משתמש אשר אינו מבין איזו מהוראות התקנון ו/או סבור כי הוראה מסוימת משתמעת לשתי פנים- מתבקש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה,

4 .המשתמש מתחייב להשתמש באתר בתום לב ולפי כל דין, ובכלל זה, בין היתר, לא להעלות לאתר כל דבר פוגעני, שיש בו משום לשון הרע ו/או הפרת זכות של החברה, הבעלים ו/או צד שלישי, וכן לא להשתמש באתר באמצעי שיש בו כדי להזיק לאתר ו/או לפגוע בפעילותו התקינה ו/או בפעילותו למען מטרותיו.

5 .מבלי לגרוע מהאמור, החברה רשאית להפסיק באופן מיידי שימוש של המשתמש, שלדעת החברה הפר תנאי מתנאי כתב זה ו/או דין, ו/או למנוע ממשתמש, כמתואר, שימוש באתר.

6 .החברה רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף החברה בפייסבוק כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן מכל סוג, על פי שיקול דעתה הבלעדי, הסופי והמוחלט, לרבות, בין היתר, במקרה שהתוכן עשוי לפגוע בשמה של החברה ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהוא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר.

5 .המוצרים והמחירים באתר

1 .באתר מוצעים למכירה מוצרי אלכוהול ואופנה שונים אותם מייצרת ו/או משווקת החברה.

2 .החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לבחור את סוג המוצרים שיוצעו למכירה באתר, וכן להוסיף מוצרים נוספים לאתר ו/או לגרוע מהמוצרים המוצעים באתר למכירה. כמו כן, החברה תהיה רשאית לקבוע ולשנות מעת לעת את מחירם של המוצרים המוצעים למכירה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא צורך במתן הודעה מראש.

3 .החברה ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם ו/או מספרם הסידורי מופיעים באתר, בחנויות הרשת של החברה, ואינם מתחייבים להציע למכירה באתר את כל המוצרים הנמכרים על ידי החברה באמצעות משווקים שונים.

4 .כמו כן, החברה ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים להחזיק מלאי מינימאלי של פריטים ו/או מוצרים כלשהם מהמוצרים המוצעים על ידי החברה באתר, ולא יישאו בכל אחריות בגין מוצר שאזל מן המלאי, לרבות לאחר שהוזמן.

5 .החברה ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים כי מחירם של המוצרים באתר יהא זהה למחירם של המוצרים המשווקים בחנויות השונות.

6 .החברה תהא רשאית להציע מבצעים, הנחות והטבות באתר, וכן להפסיק ו/או לשנות מבצעים והטבות אלו, ללא מתן הודעה מוקדמת. מבצעים שיונהגו באתר מעת לעת לא יהיו בהכרח תקפים בקנייה בחנויות המשווקים.

7 .כמו כן, כל מבצע, הנחה ו/או הטבה אשר חלים בחנויות המשווקים או איזו מהן, אינם כוללים בהכרח מכירות בחנות האתר. לפיכך, על המשתמש לברר לגבי כל רכישה באתר באם חל לגביה מבצע, הנחה ו/או הטבה כלשהם שראה בחנויות המשווקים או בפרסום כלשהו, ובאם לאו. למען הסר ספק יובהר, כי לא יחולו באתר כפל מבצעים והנחות, וכן לא יהיה ניתן לעשות שימוש בקופוני הנחה למיניהם (ככל שאלו יהיו זמינים למימוש באתר), בעת רכישה במבצעים ו/או בהנחות, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

8. ניתן לממש רק קוד קופון אחד בכל קנייה (עסקה). לא ניתן לממש יותר מקופון אחד בקנייה (עסקה) אחת.

9 .מחירי המוצרים באתר מופיעים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ (ככל שהוא חל על פי הדין ולמעט אם נאמר מפורשות אחרת). מחירי המוצרים אינם כוללים דמי משלוח.

6 .ביצוע הזמנה באתר

המשתמש באתר יהיה רשאי לבצע הזמנה, באופן הבא:

1 .משתמש באתר יוכל להוסיף לסל הקניות כל פריט לאחר שהתרשם ממנו וממחירו ובלבד שפריט זה קיים במלאי החברה. המשתמש יוכל להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת וכן לשנות כמויות. בסיום ההזמנה יש

להיכנס לקופה לצורך סגירת הזמנה ושליחתה לחברה.

2 .בשלב השני, יידרש המשתמש להיכנס לסל הקנייה וללחוץ על כפתור "לתשלום". בשלב זה, יהיה על המשתמש להזין את הפרטים המבוקשים (שם מלא, מספר טלפון, כתובת מלאה למשלוח, פרטי כרטיס אשראי ולחילופין פרטי חשבון PayPal (לצורך תהליך השלמת הזמנתו.

3 .קבלת הזמנה מאת המשתמש לרכישת המשקאות והסחורות תהווה הצעה של המשתמש לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות שליחת דוא"ל על ידי החברה המאשר את ביצוע ההזמנה ושליחת המשקאות לכתובת הלקוח, והכול בהתאם להוראות תקנון זה.

4 .כפי שמפורט במדיניות הפרטיות של החברה, באתר נעשה שימוש ב-Cookies ואמצעים טכנולוגיים שונים, באופן שיטיב עם חוויית המשתמש. כך, ייתכן והמערכת תזהה את המשתמש בכניסתו הבאה לאתר ו/או ברכישתו הבאה, באמצעות פרטיו האישיים, כתובת ה- IP שלו, COOKIES ו/או בכל דרך אחרת, באופן שבו לא יהיה על המשתמש להקליד את הפרטים שנתן לצורך הרכישה בשנית בעת ביצוע רכישות חוזרות, וכן המערכת תדע להתאים עבור המשתמש פרסומות מותאמות אישית.

5 .המשתמש מתחייב להקפיד להזין פרטים מלאים, מדויקים ונכונים, שכן מילוי הפרטים באופן שלם ומדויק הכרחי להבטחת אספקה מהירה של המוצרים, וללא תקלות.

6 .למען הסר ספק מובהר, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה בתכלית האיסור, מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או לכל מי מטעמה עקב כך.

7 .החברה ו/או הנהלת האתר שומרות לעצמן את הזכות לנקוט בהליכים משפטיים כנגד משתמשים אשר מסרו להן פרטים שגויים- בכוונה ו/או בשוגג.

8. יובהר כי הנהלת האתר ו/או החברה נוקטים באמצעים מקובלים וסבירים לשם אבטחה והגנה על הנתונים באתר – בין היתר על ידי שימוש במערכות לאבטחת נתונים, כמפורט בסעיף 13 שלהלן ובכפוף לסייגים שבו, אולם לא יהיו אחראיות לפריצות סייבר ו/או אירועי פשע רשתיים מכל סוג שהוא, וכן ביחס להפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה.

9. בסיום תהליך הזמנת המוצר יוצג דף השלמת ההזמנה המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה, שביצע המשתמש באתר וישלח למשתמש באמצעות הדואר האלקטרוני שהזין בעת ביצוע ההזמנה, אישור ראשוני על קליטת ההזמנה.

10. יובהר ויודגש, כי דף השלמת ההזמנה ו/או האישור הראשוני שישלח כאמור לתיבת הדואר האלקטרונית של המשתמש, אינם מהווים ראיה בדבר השלמת עסקת הרכישה ו/או התחייבות מצד החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לאספקת המוצר.

11. למען הסר ספק יובהר, כי פרטי האשראי שהזין המשתמש בעת ביצוע ההזמנה, אינם נשמרים, ולכן גם במקרה בו יזוהה המשתמש באמצעות הקלדת פרטיו האישיים, כאמור, יידרש המשתמש להקליד, בעת שימוש חוזר באתר, ולצורך ביצוע הזמנת מוצר/ים, את הפרטים שלא נשמרו על ידי המערכת, לרבות פרטי כרטיס אשראי לחיוב או פרטי חשבון PayPal.

12.  לא ניתן יהא למסור פרטי כרטיס אשראי או פרטי חשבון PayPal באמצעות הטלפון, או בכל דרך אחרת, וזאת כחלופה להקלדתם לאתר כאמור.

13. השלמת עסקת הרכישה מותנית בהתקיימות התנאים המצטברים הבאים:

1.13 .נתקבל בחברה אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של המשתמש ו/או מחברת paypal.

2.13.  המוצר/ים המבוקש/ים, נמצא/ים במלאי המוצרים של החברה.

3.13.  מענו של המשתמש נמצא תחת אזורי החלוקה של חברת השליחויות.

 4.13. אין כל סיבה אחרת ו/או נוספת לאי השלמת עסקת הרכישה.

 14. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים ו/או את סכום ההזמנה, בכל הזמנה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

15 .מובהר כי רישומי מערכת המחשב של החברה, הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר, מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

16 .בביצוע הזמנה באתר, הנך מביע את הסכמתך לקבלת חשבוניות חתומות דיגיטלית לתיבת הדואר האלקטרונית בעבור העסקאות המבוצעות באמצעות האתר.

17 .כל הזמנה באתר הינה הזמנה אשר עומדת בפני עצמה, בעלת מספר סידורי ייחודי, ואינה קשורה להזמנות אחרות, ככל שיבוצעו. לפיכך, לא ניתן לאחד משלוחים של הזמנות שונות.

7 .משלוחים וזמני אספקת המוצרים

1 .החברה תנקוט את מירב מאמצים על מנת שהמוצר יסופק למשתמש תוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת הודעה לתיבת הדואר האלקטרוני של המשתמש כי העסקה בוצעה.

2 .במקרה בו המשתמש לא פעל על פי הוראות התקנון לעניין ביצוע ההזמנה ו/או לא נתקיימו התנאים המצטברים הדרושים לצורך ביצוע ההזמנה, לא תיחשב העסקה כמאושרת ותבוטל באופן אוטומטי. במקרה זה, יידרש המשתמש המעוניין להשלים את עסקת הרכישה, להיכנס בשנית להזמנה שביצע ו/או לבצע הזמנה מחודשת ולהזין בה פרטי אשראי חלופיים ו/או לבחור מוצר חלופי במקום זה שהוזמן ואזל מן המלאי ו/או למסור כתובת חלופית לאספקת המוצר ו/או למלא את כל הפרטים שנדרש למלא באתר, הכל לפי העניין.

3 .כמו כן, לחברה יהיה שיקול דעת מוחלט ובלעדי להוסיף ו/או לגרוע מן המקרים המצוינים לעיל בהם תיחשב ההזמנה כמבוטלת.

4 .במקרים בהם לא הושלמה העסקה רק בשל העובדה שהמוצר/ים שהוזמן/ו אזל/ו מן המלאי ו/או בשל העובדה שכתובת המשתמש לא מופיעה במפת החלוקה של החברה, תעשה החברה מאמץ סביר ליידע את המשתמש בדבר אי השלמת העסקה, ולאפשר לו להשלים אותה, כאמור בפסקה הקודמת לעיל.

5 .היה והתעוררה בעיה כלשהי בחיוב המזמין בגין העסקה, לאחר שניתן למזמין אישור על ביצועה כאמור בסעיף 1.13.6 שלעיל, תבוטל העסקה באופן אוטומטי, ללא צורך במתן הודעה כלשהי למזמין, אלא אם יצליח המזמין להסדיר את הבעיה (באמצעות הזנת פרטי כרטיס אשראי חלופי לאתר או בכל דרך אחרת) בתוך זמן סביר מעת ביצוע ההזמנה.

6 .בנוסף למחירי המוצרים המפורטים באתר יחויב המשתמש באתר בתשלום דמי משלוח בסכום קבוע. השליחות תבוצע על ידי חברת שליחויות חיצונית ולא ישירות על ידי החברה. החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת את מחירי המשלוח, ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

7 .אין בכוחה של החברה להתחייב מה יהא המועד הסופי לאספקת המוצר לצרכן, שכן קיום העסקה תלוי, בין היתר, בחברת השליחויות.

8 .בכפוף לאמור, יסופק/ו המוצר/ים שהוזמנו בהזמנה, לפי תיאום עם המשתמש באמצעות הודעת SMS או בשיחת טלפון.

9 .החברה אינה אחראית לאיחור באספקת המוצר/ים, בין היתר, במקרים להלן:

(א)אירוע שהוא בגדר "כח עליון", כגון, מלחמה, שביתה, השבתה, אסון טבע, מצב חירום, פעולת טרור;

(ב)מעשה ו/או מחדל שאינם בשליטת החברה;

(ג) מעשה ו/או מחדל של צד שלישי;

(ד) בתקופות חגים ומבצעים מיוחדים;

(ה)בכל מקרה אחר אשר על פי דעת החברה עלול לעכב את אספקת המוצר/ים;

8 .שינוי או ביטול הזמנה

1.8.המשתמש יהיה רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו (יחד, להלן: "החוק"), ככל שהן חלות ו/או יחולו על עסקת מכר מרחוק.

2.8.על המשתמש לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו, ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שנשלחה לו בעת הרכישה.

3.8.ביטול העסקה על ידי המשתמש ייעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, ובתנאי שהמוצר תקין, לא נעשה בו כל שימוש, ולא הוסרו ממנו תגיות ו/או מדבקות ו/או תווי מחיר. החברה רשאית להחליט על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי אם המוצר שהוחזר עומד בתנאים אלו.

4.8.במקרה של ביטול עסקה שבוצעה באמצעות PayPal יראו במזמין כמי שביצע את הביטול במועדים הנדרשים דלעיל, רק במידה וישלים את הפעולות המפורטות בסעיף 7.8 להלן בתוך המועדים הנ"ל.

5.8.בוטלה העסקה על ידי המזמין, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי העסקה לתיבת הדואר האלקטרוני של המזמין, על פי המאוחר מביניהם, תוחזר למזמין התמורה ששילם בגין המוצר בתוך 14 ימים ממועד מתן הודעת הביטול, וזאת בכפוף להחזרת המוצר לחברה, כאמור בסעיף .לעיל 8.3

6.8.למען הסר ספק יובהר, כי בכל מקרה, לא יוחזרו למזמין דמי המשלוח בגין ההזמנה, בנסיבות של ביטול עסקה כאמור בסעיף זה.

7.8.ביטול עסקת PayPal כאמור לעיל, תיעשה בכפוף להצגת אישור ההזמנה (המתקבל בתיבת הדואר האלקטרוני של הרוכש באתר באמצעות PayPal( וכן חשבונית עסקה, אשר ישלחו לחברה יחד עם בקשת הביטול כאמור.

8.8.למען הסר ספק יובהר, מובהר כי עם קבלת המוצר חזרה לידי החברה ובכפוף לדין (כלומר, לא יאוחר מ-14 ימים ממועד מתן הודעת הביטול כאמור), ולאחר שנמצא כי המוצר שהוחזר תואם לחשבונית העסקה, ובכפוף למצב המוצר בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 3.8 לעיל, תעביר החברה ל- PayPal אישור לזיכוי חשבון המזמין. למען הסר ספק יובהר כי

הזיכוי בפועל ייעשה על ידי PayPal וכי החברה לא תישא באחריות בגין כל עיכוב ו/או שיבוש בביצוע הזיכוי על ידי PayPal.

9.8.בכל מקרה של ביטול עסקה, כאמור בתקנון זה, יוחזר למזמין הסכום ששולם על ידו בעבור הפריט שהוחזר, וזאת על ידי זיכוי כרטיס האשראי/ זיכוי חשבון PayPal ,בהתאם לאמצעי בו התבצעה הרכישה ולנסיבות הביטול, ככל שהדבר אפשרי, בכפוף לזכויותיה של החברה, ולכל דין.

10.8.למען הסר ספק מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר – לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו).

9 .ביטול עסקה ע"י החברה

1 .החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק בכל עת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, את הפעילות באתר, באופן זמני ו/או לצמיתות, ו/או לבטל את עסקת הרכישה שביצע צרכן, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

1.1 .לאחר סיום עסקת הרכישה התברר כי הפריט אזל מהמלאי;

2.1 .לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של הצרכן;

3.1 .בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה ו/או תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים הקיימים באתר;

4.1 .הצרכן פעל באופן בלתי חוקי ו/או בניגוד להוראות כל דין;

5.1 .הצרכן מסר, במתכוון, מכל סיבה שהיא, פרטים שגויים ו/או בלתי מדויקים בכל הנוגע אליו ו/או לצד ג', בעת ההרשמה

לאתר ו/או בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או בכל שלב אחר

בעת השימוש באתר;

6.1 .הצרכן ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר;

7.1 .במקרה בו אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק לצרכן את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות

אחרת שלה, וזאת בשל "כוח עליון" לרבות מלחמה ו/או

פעולות איבה ו/או נזקי טבע ו/או תקלות במערכת המחשוב

ו/או הטלפונים ו/או תקלות במערכות תקשורת אחרות ו/או כל

גורם של כוח עליון אחר אשר ישבש את ניהול האתר באופן

כלשהו ו/או ימנע את אספקת המוצרים במועד ו/או יפגע

ביכולת הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מפעילי האתר ו/או

מי מטעמם למלא אחר איזו מהתחייבויותיהם במועד, או

בכלל;

8.1 .במידה ובעת ההרשמה לאתר ו/או ביצוע הזמנה באתר ו/או בכל שלב אחר של השימוש באתר, בוצעו מעשה או מחדל,

הפוגעים ו/או עלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או

בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות וספקים של

החברה;

9.1 .במידה וחלה טעות מכל סוג שהוא באחד מפרטי המוצר המפורסמים באתר;

10.1 .במידה והתעורר חשד כי גורם כלשהו מנסה ו/או ניסה ו/או ינסה לבצע ו/או ביצע פעולה שלא כדין באתר, לרבות פריצה

למאגר הנתונים באתר, שימוש בפרטי כרטיס אשראי שלא

כדין וכיו"ב;

2 .בוטלה מכירה כאמור לא תהא החברה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם לצרכן או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

10 .זכויות קניין רוחני

1.10.נכסי הקניין הרוחני הכלולים, מוצגים ו/או מגולמים באתר, בין אם נרשמו ובין אם לאו, לרבות, בין היתר, זכויות היוצרים, סימני מסחר, שמות עסק, עיצובים גרפיים, צילומים, מדגמים, טקסטים, שיטות, סודות מסחריים, תמונות, שמות מוצרים ודגמים וכן נוסח תקנון זה ונוסח מדיניות הפרטיות הקיימים באתר ו/או כל חלק מהם, הינם בבעלותה של החברה, הבעלים ו/או צדדים שלישיים, והמשתמש רשאי אך ורק להתבונן ו/או לעיין בהם בעצמו, לפי העניין, בעת ביקורו באתר.

2.10.המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מכל מין וסוג שהוא בנכסי הקניין הרוחני לעיל, למעט התבוננות ועיון בלבד, כאמור.

3.10.המשתמש מאשר כי לחברה ולבעלים מוניטין בתחום פעילותם וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין שלהם ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמם הטוב בעיני הציבור.

11 .הגבלת אחריות

1.11.החברה אינה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי ו/או מיוחד, שייגרם למשתמש ו/או למזמין ו/או לצד ג' כלשהו עקב גלישתו באתר ו/או עקב שימוש שיעשה בשירותי האתר והמשתמש באתר עושה כן באחריותו

המלאה והבלעדית. המידע שבאתר הינו כללי ואין לפרשו כהמלצה לרכישת מוצר ממוצרי החברה. החברה מציעה למשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו/או השירות אותו הוא מעוניין לרכוש, ובכל מקרה המשתמש מוותר ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

2.11.החברה אינה אחראית לכל נזק, כולל גם כל סוג של תקלת תוכנה ו/או חומרה, שייגרם למשתמש עקב שימוש באתר.

3.11.בכל מקרה, החברה לא תישא בנזק בשיעור העולה על ערך המוצר שהוזמן ו/או נרכש.

12.סודיות המידע הפרטי

1.12.מסירת המידע הפרטי נעשית על ידי המשתמש מרצונו החופשי ובהסכמתו המלאה.

2.12.המידע הפרטי נדרש לשם רכישת המוצרים באתר, ללא מסירת מידע זה לא יוכל המשתמש לבצע את הרכישה.

3.12.המידע הפרטי יאפשר לחברה להשלים את חלקה בעסקה עם הצרכן לעניין רכישת המוצר, ולשלוח לצרכן את המוצר שרכש.

בנוסף, המידע הפרטי יאפשר לחברה, בין היתר:

א.לשמור את היסטוריית ההזמנות שביצע הצרכן באתר ו/או בסניפי החברה;

ב.לעקוב אחר טעמו האישי של הצרכן והעדפותיו;

ג.להציע למשתמש הצעות לגבי שירותי ומוצרי החברה; ההצעות יועברו בדוא"ל ו/או בהודעה כתובה (מסרון).

ד.למען הסר ספק, מובהר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות 1981- תשמ"א והתקנות, מתן הסכמה לקבלת דיוור באתר תהווה הסכמה לאפשר לחברה וכן לכל מותג או רשת שיצטרפו למותגי החברה בעתיד, לעשות שימוש בנתונים לצורכי דיוור ושיתופי פעולה עם חברות נוספות.

4.12.החברה מתחייבת, שלא תעביר את המידע הפרטי כולו ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי, למעט לצדדים שלישיים כדלקמן:

א.חברת האשראי של הצרכן;

ב.חברת השליחויות המבצעת את העברת המוצר לצרכן.

5.12.פרטי כרטיס אשראי לא יישמרו במאגר המידע של החברה ויועברו אך ורק לחברת האשראי של הצרכן.

6.12.חברה רשאית לשמור את המידע הפרטי במאגר מידע רשום, המוחזק על ידי החברה.

7.12.המשתמש רשאי לבקש את מחיקת המידע הפרטי אודותיו ממאגר המידע שברשות החברה על ידי משלוח בקשה בעניין זה לדוא"ל שכתובתו .il.co.malkabeer@info עם קבלת בקשת מחיקת המידע הפרטי, תמחק החברה את המידע הפרטי אודות משתמש ותודיע למשתמש, כי המידע הפרטי לגביו נמחק.

13.אבטחת מידע

1.13.הנהלת האתר והחברה נוקטים באמצעים מקובלים וסבירים לצורכי אבטחה והגנה על הנתונים באתר, וזאת בין היתר על ידי שימוש במערכות לאבטחת נתונים.

2.13.פרטי הפעולה באתר ופרטי ההזמנה לרכישת מוצר באתר, לרבות פרטי הצרכן, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL למחשב עיבוד הנתונים של החברה.

3.13.למרות מאמציהן של הנהלת האתר והחברה לאבטח את הנתונים המצויים באתר כאמור, ייתכנו עדיין מקרים של פריצה למערכות המידע של האתר, וחשיפת הנתונים שבהן לגורמים שלישיים כלשהם, והנהלת האתר ו/או החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות שהיא בגין כל נזק, עקיף או ישיר, אשר ייגרם למשתמש כלשהו, ו/או מי מטעמו, עקב כך.

4.13.מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר, כי הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמשים עקב חשיפת פרטים כלשהם, לרבות פרטי האשראי שהוקלדו על ידם לאתר ו/או שנמסרו על ידם למוקד שירות הלקוחות (במקרים החריגים בהם לא ניתן יהא להקליד נתונים אלה לאתר) – בין כאלה אשר שימשו בפועל לצורך רכישת מוצרים ובין כאלה שלא.

5.13.החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לשם ביצוע העסקאות, כאמור בתקנון זה, ולשם הפצת חומר שיווקי ו/או פרסומי של החברה ו/או קבוצה, כאמור בסעיף 12 לעיל ו/או לשם כל עניין אחר כמפורט במדיניות הפרטיות של החברה המפורסמת באתר זה. מובהר כי אין באמור על מנת להגביל את החברה ו/או הנהלת

האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם מלעשות שימוש במידע לא מזהה, שאינו נוגע למשתמש ספציפי כלשהו ושימוש זה יהיה מותר, וייעשה על ידי החברה ו/או הנהלת האתר, על פי שיקול דעתן הבלעדי וללא כל מגבלה.

14 .נגישות

אתר החברה מונגש עפ"י הנחיות הנגישות שבתקן 5568 .לשאלות ופניות בנושא נגישות, לרבות נגישות האתר וסניפי החברה, ניתן ליצור קשר עם רכז הנגישות של החברה, ניצן בטלפון: 04-9941577 או בדוא"ל: office@mrzeltser.co.il .לפרטים נוספים, ניתן לעיין גם בהצהרת הנגישות שבאתר.

15.שונות

1.15.בהליך משפטי, רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, המנהלת רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר, ישמשו ראיה חלוט לתוקפם של הנתונים והמידע, הכלולים בהם.

2.15.תנאי השימוש באתר חלים על שימוש באתר מכל מכשיר שהוא, לרבות טלפון סלולארי חכם, מחשב וכיו"ב.

3.15.החברה רשאית לשנות את תנאיו של תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי, הסופי והמוחלט – ללא הודעה מוקדמת.

4.15.במקרה של סתירה בין תנאי תקנון זה לבין פרסום אחר של החברה, יגברו תנאי התקנון.

5.15.החברה רשאית להמחות זכויותיה, אישוריה והתחייבויותיה לפי כתב זה לצד שלישי ללא צורך באישור ו/או הודעה מראש ו/או בדיעבד למשתמש.

6.15.תנאי תקנון זה יפורשו לפי הדין החל בישראל ומחלוקות בכל הנוגע לכתב זה יוכרעו בבתי המשפט המוסמכים לכך במחוז תל אביב-יפו בלבד.